Hyresvillkor

Hyrestid

Avtalet löper från tecknande och tillsvidare. Uppsägning av avtalet skall ske minst en (1) månad före avtalstidens utgång. Uppsägs inte avtalet, förlängs det med en månad i taget på oförändrade villkor.

Öppethållande

Lokalen är öppen från kl 06,30-21,00 alla dagar. (Julafton,Juldagen stängt) Du måste ha tag och en kod för att komma in.

Hyra

Hyra utgår per månad. Hyran betalas i förskott senast sista dagen före ny månads hyresperiod genom insättning på BG. 259-8423. Hyran aviseras via E-post. Hyran är momsfri. För företag betraktas hyran som korttidsuthyrning och ingen moms utgår. För Er egen bekvämlighet anmodas Ni lägga upp månadsavgiften via Autogiro.

Bokning

Bokning sker enklast på hemsidan via E-post. Du får en kod med tag efter bokning, per post. Alternativt på plats enligt överenskommelse. Vid hyrestidens upphörande återlämnas Er tag. Vid utebliven återlämning ersätts tag med 100 kr.

Säkerhet

Lokalen är videoövervakad både inomhus och utanför. Du har ett eget hänglås till ditt utrymme som bara du har nyckel till. Du kan köpa ett bra lås av CEGE.nu till rabatterat pris. Detta lås behåller du efter hyrestidens slut av säkerhetsskäl.

Förbjuden lagring

Explosiv vara. Varor som är giftiga. Frätande. Olagliga varor (stöldgods etc.) Oersättliga varor. Vapen ammunition. Levande djur. Varor som kan mögla eller orsaka annan olägenhet. Droger och alkohol. Brandfarliga vätskor, typ bensin, thinner, lacknafta etc. får lagras max 5 liter per produkt.

Försäkring

CEGE.nu ansvarar inte för försäkring av hyresgästens gods. Er hemförsäkring gäller normalt för Ert gods. Kontrollera med ert försäkringsbolag vid osäkerhet.

Lokalens skick och användning

  • Lokalen får endast användas som lagerutrymme.
  • Hyresvärden ansvarar inte för skador på förvarat gods.
  • Gods får inte placeras i gångar eller utanför lokalen
  • Lokalen hyrs ut utan inredning om inget annat avtalats.

Överlåtelse

Hyresgästen får inte överlåta eller i andra hand hyra ut förrådet utan hyresvärdens godkännande.

Utebliven betalning och kontraktbrott

Om inte hyresgästen betalar hyran i enlighet med detta avtal, eller på annat sätt bryter avtalet, äger hyresvärden rätt att bryta avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning sker skriftligt till den adress som Ni uppgivit vid bokningstillfället. 

  • Sedan tio dagar (10) har förflutit efter förfallodag skickas en påminnelse. Om betalning ej sker trots detta, skickas ytterligare en påminnelse samt en extra betalningspåminnelseavgift på 500 kr.
  • Om hyresgästen trots detta inte betalar, lämnas ärendet till Kronofogden för vidare handläggning.
  • Efter kronofogdens utslag och efter skälig tid kommer egendomen med stöd av HB 10 Lag (1985:982) näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtas att tillfalla hyresvärden. Egendom säljs för att gottgöra obetald hyra och övriga kostnader. Ev. överskott återbetalas till hyresgästen.

Hyresvärd

CEGE.nu (Claes Gustafsson Tävetorp 129 37333 NÄTTRABY org.nr 560414-3312)